Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 96 από συνολικά 96
Σημείο εύρεσης
Blatnica, 24 km. E of Pazardzik, Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1943
Περιγραφή
51 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 15 (1946), p. 241
Σημείο εύρεσης
Jakoruda, c. 70 km. W of Plovdiv
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1942
Περιγραφή
206 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAS 15 (1946), p. 241
Σημείο εύρεσης
Kjustendil (anc. Pautalia), Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 22 (1959), p. 358
Σημείο εύρεσης
Guesevo, 16 km. W of Kjustendil, Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
163 coins
Παραπομπή
BSAB 7 (1919-20), p. 139, RN 1923, p. 32
Σημείο εύρεσης
Nevrokop (mod. Goce Delčev; anc. Nicopolis ad Nestum), Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
160 coins
Παραπομπή
Mouchmov, BIAB 7 (1932-3), p. 423
Σημείο εύρεσης
Gordium
Αποθέτης
205 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
114 coins
Παραπομπή
Cox, A Third Century Hoard of Tetradrachms from Gordion (Philadelphia, 1953), illus., Kleiner, ANSMN 17 (1971), p. 116, Seyrig, RN 1963, pp. 42, 59
Σημείο εύρεσης
Mersin (anc. Zephyrium), Cilicia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
150+ coins
Σημείο εύρεσης
Massyaf, near anc. Baetocaece, N Phoenicia
Αποθέτης
425 B.C.-420 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Cahn, Knidos, p. 4; no. 32, 2, Kraay, JHS 1964, pp. 78 ff.; NC 1964, p. 20, Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 210-35, Starr, Athenian Coinage, pp. 47, 72, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
220 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
15+ coins
Παραπομπή
Boehringer, Zur Chronologie, pp. 153-4, illus.
Σημείο εύρεσης
Sakha (anc. Xois), near Kafr el Sheik, 100 km. E of Alexandreia
Αποθέτης
500 B.C.-470 B.C.
Ανεύρεση
1897
Περιγραφή
72+ coins
Παραπομπή
Barron, Salvos, p. 31 (archaic hd. with intrusions, e.g. Idyma, Sidon), Dressel, ZfN 1900, pp. 231-53, illus. (no. 8 = Dicaea; nos. 27-9 = Abdera; nos. 42-4 = Sidon; nos. 47-52 Thraco-Maced.; no. 55 = Ionia; nos. 58-9 = Athens; no. 62 = Paros; nos. 63-4 = Cyclades), Dutilh, JIAN 1899, p. 287, May, NC 1965, pp. 1-25, no. 3; Abdera, nos. 18-9, Schlumberger, L'argent grec, p. 11, no. 37, Weber, NC 1899, pp. 269-83, illus.
Σημείο εύρεσης
Benha el Asl (anc. Athribis), 50 km. N of Cairo
Αποθέτης
485 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
92+ coins
Παραπομπή
Newell, NC 1931, pp. 668, Robinson, NC 1930, pp. 93-106, illus.; NC 1931, pp. 68-71; NC 1932, p. 200, Schlumberger, L'argent glee, p. 10, no. 25
Σημείο εύρεσης
Asyut (anc. Lycopolis) environs, 300 km. S of Cairo
Αποθέτης
475 B.C.
Ανεύρεση
1968-1969
Περιγραφή
681+ coins
Σημείο εύρεσης
Babylon, Babylonia
Αποθέτης
155 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1900
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1928, pp. 92-132, illus.
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
508 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
600 coins
Παραπομπή
Babelon, RN 1912, pp. 1-40, illus. (= Mélanges 4, pp. 304-43), Kraay, NC 1956, p. 49, Orsi, AttiMemIIN 1919, p. 29, Vlasto, through whose hands the bulk of the hd. passed, was convinced that the whole formed a single find. This firsthand opinion should carry more weight than Orsi's subsequent claim that the "hoard" was a conflation of several finds
Σημείο εύρεσης
Caserta environs, Calabria
Αποθέτης
146 B.C.
Ανεύρεση
1890
Περιγραφή
499 coins
Παραπομπή
Dengate, ANSMN 13 (1967), p. 106 (for Megalopolis), Löbbecke, ZfN 1908, pp. 275-303, Thompson, NNM 159 (1968), pp. 110-5 (for Achaean League)
Σημείο εύρεσης
Tourdan, 50 km. S of Lyon
Αποθέτης
170 B.C.-130 B.C.
Ανεύρεση
1890
Περιγραφή
245 coins
Παραπομπή
Allotte de la Fuÿe, Tourdan, 62 pp., illus., Blanchet, Traité, p. 569, no. 124 (totals of Gallic here given would make hd. total 314); RN 1896, pp. 131-2, Rolland, RN 1959-60, p. 48 (109 ob. examined)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 96 από συνολικά 96

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date